« Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο». Διημερίδα για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999 , Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα, 22-23 Οκτωβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Page 4

Article Index
« Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο». Διημερίδα για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999 , Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα, 22-23 Οκτωβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

Σχολικός Βιβλιοθηκάριος

Το άτομο ή τα άτομα που θα στελεχώσουν την Σχολική Βιβλιοθήκη έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού της. Στο ρόλο αυτό μπορούν να απασχοληθούν είτε καθηγητές του σχολείου ή σπουδασμένοι στα ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα Βιβλιοθηκονόμοι.

Το πρώτο μέλημα του Σχολικού Βιβλιοθηκονόμου είναι να προωθήσει τη χρήση της Βιβλιοθήκης ως εργαλείου διδασκαλίας και μάθησης και ως πηγής προσωπικού ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης. Για να το επιτύχει αυτό:

α) συζητά με τη Διεύθυνση του Σχολείου, τη Σχολική επιτροπή και τους καθηγητές θέματα πολιτικής της Βιβλιοθήκης και προβλήματα που υπάρχουν,

β) βοηθά τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό στη χρήση της Βιβλιοθήκης,

γ) έρχεται σε επαφή με άτομα και υπηρεσίες εκτός της Βιβλιοθήκης και του Σχολείου, τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν οικονομικά, οργανωτικά και λειτουργικά τη Βιβλιοθήκη.

δ) διαμορφώνει μια εικόνα για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Βιβλιοθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία του Σχολείου,

ε) διευθύνει τη Βιβλιοθήκη με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα,

Τα σχήματα απασχόλησης σχολικού βιβλιοθηκάριου είναι πολλά. Κατά το παρελθόν στις περισσότερες Σχολικές Βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας ανέθεταν την ευθύνη της Βιβλιοθήκης σε έναν από τους καθηγητές του σχολείου, ο οποίος δίδασκε με μειωμένο ωράριο στο σχολείο. Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού έδειξε ότι κατά κανόνα στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που ο διδάσκων διαθέτει για τη Βιβλιοθήκη είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα να μην έχει τον απαιτούμενο χρόνο για την αποτελεσματική λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Ο καθηγητής – βιβλιοθηκονόμος μπορεί να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες που μπορεί να επιτρέπουν μια στοιχειώδη οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Η διπλή του ιδιότητα του δίνει το πλεονέκτημα για άμεση σύνδεση της Βιβλιοθήκης με την καθημερινή εργασία του σχολείου. Είναι προφανές ότι σε μεγάλα σχολεία ή όπου η σχολική Βιβλιοθήκη πρέπει να αντιμετωπίζει ποικιλία τρόπων διδασκαλίας και μάθησης το μοντέλο του καθηγητή – βιβλιοθηκονόμου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα: διατήρηση της σύνδεσης της Βιβλιοθήκης με το διδακτικό προσωπικό και την εργασία του σχολείου και την ίδια στιγμή αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της Βιβλιοθήκης.

Είναι ίσως η χρονική στιγμή να καθιερωθούν και στη χώρα μας διπλώματα για Δασκάλους βιβλιοθηκονόμους , ή Σχολικής Βιβλιοθηκονομίας όπως υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία χορηγείται από το 1956 το πιστοποιητικό του δασκάλου βιβλιοθηκονόμου με την από κοινού οργάνωση σεμιναρίων της Ένωσης Βιβλιοθηκάριων και άλλων φορέων της Εκπαίδευσης, ενώ από πολλά Τμήματα Εκπαίδευσης ή Βιβλιοθηκονομίας απονέμονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο πτυχία Σχολικής Βιβλιοθηκονομίας. Η εξέταση των μαθημάτων τέτοιων Σχολών κάνει φανερή την έμφαση στις εκπαιδευτικούς σκοπούς της Βιβλιοθήκης στο σχολείο και των μέσων με τα οποία τους επιτυγχάνει.

Η ύπαρξη Σχολείων με μεγάλη συλλογή ,υλικό διαφορετικών μορφών και μεγάλη χρήση δημιουργεί την ανάγκη για απασχόληση σε μόνιμη βάση πτυχιούχων βιβλιοθηκονόμων. Είναι προφανές ότι το καλύτερο μοντέλο στελέχωσης μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης θα ήταν αυτό στο οποίο το υπεύθυνο άτομο θα είχε και τις δύο ιδιότητες ταυτόχρονα αυτή του εκπαιδευτικού και του βιβλιοθηκονόμου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι η λειτουργία μίας Σχολικής Βιβλιοθήκης αν θέλουμε να παίζει αποτελεσματικά τον ρόλο της απαιτεί την στελέχωση της με προσωπικό που θα εργάζεται με πλήρη ωράριο στην Βιβλιοθήκη.

Από την εμπειρία άλλων χωρών έχει προκύψει ότι οι βιβλιοθηκονόμοι πλήρης απασχόλησης μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς είναι σε θέση να οργανώσουν με επιστημονικά κριτήρια την συλλογή και να εισάγουν υπηρεσίες και λειτουργίες που θα ήταν δύσκολο να εισαχθούν από καθηγητές χωρίς εκπαίδευση στην βιβλιοθηκονομία.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση που ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου ανατεθεί σε καθηγητή του Σχολείου αυτός πρέπει να έχει είναι πολύ σημαντικός καθώς απαιτεί να έχει εκτός των άλλων προσωπική εμπειρία χρήσης της Βιβλιοθήκης.YouTube

We have 2 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr